Home > Activiteiten > Opleiding Psychosociale Begeleiding

Opleiding Psychosociale Begeleiding

We introduceren een geheel nieuwe vorm van Psychosociale Begeleiding in een Opleiding voor Complementair Therapeuten

Psychosociale Begeleiding voor Complementair Therapeuten (PSB-C)

Onzekerheid en problemen in een snel veranderende wereld

Dat de wereld is steeds sneller tempo verandert, is voor de meeste mensen heel goed merkbaar. Veel minder bekend is dat dit een natuurlijk proces is, dat aangestuurd wordt door kosmische veranderingen. De meeste mensen zijn zich niet bewust van deze invloeden, die elkaar in steeds kortere perioden hebben opgevolgd.

Toen deze perioden nog honderden en zelfs duizenden jaren duurden, zag niemand het verschil in invloed; daarvoor leefde je niet lang genoeg. Nu volgen deze perioden elkaar zo snel op dat de verschillen wèl tot uiting komen, vooral in hoe mensen naar zichzelf, de ander en de wereld kijken.

Zó sterk is die invloed, maar dat veroorzaakt ook onzekerheid en onduidelijkheid tussen mensen die in verschillende perioden zijn geboren, of zich -bewust of onbewust- op verschillende perioden hebben afgestemd. Dat kan leiden tot veel onbegrip, onenigheid, problemen, eenzaamheid en psychische nood.

Een geheel nieuwe vorm van Psychosociale Begeleiding

De psychische hulpverlening zoals we die kennen, is ontstaan in, en daarmee afgestemd op één specifieke periode. Daarna zijn er nog drie nieuwe perioden gestart, elk met heel andere kenmerken - en dat geeft heel andere ervaringen en belevingen. Dat is de reden dat veel mensen zich niet meer thuis voelen bij de bestaande vormen van hulpverlening.

Dat wil niet zeggen dat deze hulpverlening zinloos is, integendeel: het kan zeker zinvol zijn voor problematiek die past bij die periode. Maar voor problematiek die daar niet bij past, is het in feite geen adequate hulpverlening.

Dit was één van de inzichten die hebben geleid tot de ontwikkeling van deze, geheel nieuwe vorm van Psychosociale Begeleiding. Een ander inzicht is, dat de meeste psychische problemen een heel lange ontstaansgeschiedenis hebben: het duurt vaak jaren voor het tot klachten komt, die te duiden zijn als symptomen van een reguliere diagnose. En dus zou iedereen een 'goede psychische hygiëne', die de tekenen van psychische problematiek zo vroeg mogelijk herkent, heel goed kunnen gebruiken…

Voor Complementair Therapeuten

De Complementaire Therapeuten zijn bij uitstek een beroepsgroep waar mensen het vroegst in de ontstaansgeschiedenis van hun psychische problematiek aankloppen. Vaak herkennen ze zelf dan nog niet dat het om psychische problemen gaat; ze komen met een andere klacht, of een algeheel gevoel van onbehagen. Maar de bereidheid en de wil om daar iets aan te doen, is er vrijwel altijd. Dat is een goed startpunt voor deze vorm van Psychosociale Begeleiding.

We noemen het bewust "Psychosociale Begeleiding" en niet "therapie'", omdat het om heel gewone, menselijke dingen gaat, die te maken hebben met je sterke en zwakke kanten, je omgeving, de periode waarin je geboren bent, je ervaringen, je reacties, emoties en ga zo maar door. Deze begeleiding gaat dan ook in de eerste plaats om het herstel van je vrijheid om je te ontwikkelen op geleide van je eigen kracht, inzicht, kunde en ervaring. Dat houdt uiteraard ook in: je losmaken en zonodig opruimen van belemmerende krachten, overtuigingen, kleine en grotere traumatische ervaringen en de effecten daarvan. Ook dat is niet perse 'therapie', omdat de meeste mensen dat op eigen kracht kunnen, zodra hun eigen zelfhelend vermogen niet langer wordt ingeperkt of belemmerd.

Dat is de kern van deze Opleiding: mensen helpen hun eigen zelfhelend vermogen te (re)activeren. Dat kan heel goed als je als therapeut aanvoelt hoe je cliënt in het leven staat, qua ervaringen, zowel innerlijk als in de buitenwereld; qua levensfase, relaties en m.b.t. de 'kosmische perioden'. Daarom wordt daar in deze Opleiding ruim aandacht besteed. Maar het is daarnaast vooral een heel praktische Opleiding, waarbij je jouw eigen manier ontdekt en ontwikkelt om mensen te helpen hun eigen zelfhelend vermogen te (re)activeren. Dat gaat vrijwel altijd moeiteloos samen met de complementaire methoden die je in je praktijk gebruikt.

Dat deze begeleiding uitgaat van de wil en de bereidheid van de cliënt om dit bij zichzelf te onderzoeken, te ontdekken en te ontwikkelen, spreekt uiteraard voor zich. Dat geeft ook de grenzen van deze mogelijkheden aan. Het is dan ook een integraal onderdeel van deze Opleiding om die grenzen, zowel formeel als voor jezelf, te bepalen, te bewaken en er naar te handelen.

Accreditatie

Hoewel deze Opleiding de Plato eisen van de PSBK opleidingen voor Complementaire Therapeuten onderkent en er in de Opleiding op reflecteert, is dit geen PSBK opleiding volgens de Plato normen. Voor deze Opleiding is wel zelfstandig erkenning en accreditatie aangevraagd bij de KTNO. Zodra dit rond is wordt dit, samen met het aantal ECTS, hier vermeld.

Meer informatie

Deze opleiding duurt 7 dagen en wordt gegeven bij Horizon Opleidingen in Den Bosch. Voor het adres, de locatie, data, kosten en inschrijven ga je naar de site van Horizon Opleidingen via deze link

Wil je meer weten of heb je vragen?

Neem dan contact op met de docent: Krijn Koetsveld.
Telefoon 074-2509520 (tijdens kantooruren) of mail naar krijnkoetsveld@gmail.com