Home > Home > Shekinah

Shekinah

Van harte welkom op de Shekinah website.

Deze site geeft je informatie over Shekinah, over de ontwikkeling, de activiteiten, de trainer en de achtergronden.

Quantum: de kosmische energie nu

Juli 2018 - door Krijn Koetsveld.

Hoe Shekinah ontwikkelde

Halverwege de jaren 90 kwam ik in contact met de kosmische energie. Om het me meer eigen te maken volgde ik veel cursussen en workshops (o.a. Reiki, Magnified Healing, Shamballa MD Healing). Daarbij liep ik steeds tegen iets aan, dat voelde als 'de grens van de methode'. Ik probeerde over die grenzen te kijken. Gaandeweg ontwikkelde zich in mij een veel dieper contact. Een contact met 'de Bron', die voor mij een duidelijk 'vrouwelijk' karakter had. Het kreeg de naam 'Shekinah', de 'Goddelijk Vrouwelijke Energie'. Nu weet ik dat ook dat niet meer dan een opstapje was.

21 december 2012

Het moment dat we kennen als 'het einde van de Mayakalender', 21 december 2012, ervoer ik als een intense omslag in de kosmische energie. Later zou mijn dochter Karin me er aan herinneren dat ik toen de boodschap kreeg dat "de energie zich in de komende vijf jaar zou ontwikkelen in een geheel nieuwe zijnswijze" en dat het die tijd nodig had. Een periode van schijnbare stilstand, zoals de zon ook 'stilstaat' tussen 21 en 25 december. Dan komt de zon dagelijks op dezelfde tijd en op dezelfde plek aan de horizon op, en gaat ook zo onder: de dagen worden niet meer korter, maar ook niet langer. Door deze metafoor begreep ik dat ook deze vijf jaar een volkomen natuurlijk proces is, waarin alles wordt voorbereid voor 'het nieuwe voorjaar'. In dit geval het 'kosmische nieuwe voorjaar'.

Een geheel nieuwe start: Quantum

Ik kon het dan ook geen toeval noemen, toen Anne-Marie Boot, de directeur van de Energieschool in den Bosch, me begin 2017 vroeg of ik een totaal nieuwe 'Quantum Opleiding' zou willen ontwikkelen. Wat me als eerste 'toe-viel': als ik uitging van een jaar voorbereiding, was het plan klaar als ook de energie er klaar voor zou zijn. Precies vijf jaar later. Het klopte.

Maar wat zou die 'geheel nieuwe zijnswijze' van de energie zijn? Eén ding was me al snel duidelijk. De methoden en manieren van werken met de kosmische energieën die ik ooit geleerd, toegepast en doorgeven had, konden allemaal naar het museum. Ik moest terug naar de tekentafel, naar een compleet nieuw, maagdelijke wit doek…

Het werd een opzienbarende ontdekkingstocht. Veel lezen over wat er tot nu toe, binnen de wetenschap en daarbuiten, gezegd, gedacht en geprobeerd is. Veel informatie via films en documentaires. Maar vooral veel momenten van stilte, me afstemmen en 'downloaden van het kosmische internet' - vooral van de Bron zelf. Gaandeweg vormde zich een steeds dieper en breder inzicht en ontstonden er nieuwe uitgangspunten. Als ik dit nu vergelijk met de manieren waarop ik vroeger met de kosmische energie werkte, dan zou ik het zo omschrijven:

Vroeger…

  • gebruikte je een methode, of energiesleutels, symbolen e.d. Dat is een gepasseerd station.
  • werkte ik met de energie, nu ben ik de energie.
  • waren er momenten dat ik met de energie bezig was; nu ben ik het continu, altijd.
  • kreeg ik mijn informatie via 'tussenstations', helpers in hogere dimensies; nu direct van de Bron.
  • werkte ik als individu met de energie. Nu ontvouwt de energie zich vooral via 'wij', en uiteindelijk door 'alles en allen', want alles is onderling verbonden.
  • werd de energie enigszins beperkt als je mindset niet in harmonie was met de energie. Nu gaat de energie vrijwel 'uit' als je mindset in disbalans is met de energie. Dat is te zien als een oproep om je mindset in harmonie met de energie te brengen en te houden.
  • nam ik de omschrijvingen van hoe, waarom en waardoor de energie werkt van anderen over. Nu weet ik vanuit de Bron hoe het werkt en hoe het is opgebouwd, vooral nu we in 'het nieuwe kosmische voorjaar' aangekomen zijn.

Vooral dit laatste is van essentieel belang. De energie heeft zich via wat ik tijdens deze ontdekkingstocht 'het Quantum Veld' ben gaan noemen steeds verder uitgebreid. Het is een uiterst intelligente, puur scheppende energie, die nu haar hoogste zijnswijze begint te ontvouwen. Dat betekent dat alles zich doorgaand, nu in hoog tempo, maar vooral heel creatief ontwikkelt. Steeds vernieuwend. Dat kan je dus niet meer vastleggen. Je kan er geen methode meer van maken, je kan het niet meer begrenzen. Dat is een oude manier van denken, een aspect van een verouderde mindset.

Door er in harmonie mee om te gaan wordt de zijnswijze van de energie steeds meer de zijnswijze van jou, ongeacht wat je doet, thuis, op je werk, bij je familie, vrienden of waar dan ook. Het laat zich dan ook als vanzelf combineren met elke vorm van werk: in de zorg, het onderwijs, bij therapieën, etc.

Het is vooral een persoonlijk proces

Dit proces heeft wel veel van me gevraagd. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om je 'mindset' in harmonie met de Quantum energie-van-nu te brengen. Hoeveel oude denk- en reactiepatronen ik van mezelf sinds de energieomslag, eind 2012, ben tegengekomen, heb onderzocht en opgeruimd, weet ik niet meer. Het was in elk geval verbazend veel. Ik ben daar sinds dat moment samen met mijn dochter Karin mee bezig. Dat was heftig, maar gaandeweg ontdekten we dat de energie er ook aan meehelpt door e.e.a. keurig 'op de agenda' te zetten. Dat geeft een enorme boost en versnelling aan dit proces. We constateerden ook dat juist deze dingen samen uitwerken helemaal in harmonie is met zoals de energie nu is - die in alles uitgaat van 'wij'. En hoe onontbeerlijk dat is - en waarom.
We ontdekten zo gaandeweg meer en beter hoe je deze oude patronen kunt herkennen en opruimen. Het zijn vooral sporen van grotere en kleinere trauma's, die ver, soms heel ver terug gaan in de tijd. We zijn er intussen echt 'ervaringsdeskundigen' in geworden. We ontdekten ook hoe je dit 'wij' samen zó gestalte kan geven dat het de energie ondersteunt en versterkt. Ervaringen die we in de Quantum Opleiding door zullen geven, maar die tegelijk niet 'vast' liggen. Alles groeit immers verder. Dat zal ook tijdens de opleiding gebeuren.

Quantum is een gezamenlijke ontdekkingstocht

De ontdekkingstocht gaat dus door. Tijdens, maar vooral ook dankzij de Quantum Opleiding. Want juist door de energie optimaal de ruimte te geven om tot schepping te komen, groeit de energie zelf weer verder in haar creatieve, helende kracht en mogelijkheden. Dit inzicht is misschien wel het meest opzienbarende over hoe deze energie zich nu ontvouwt. Met het verder tot bloei komen van de energie, groeien wij zelf mee - en zo ontwikkelt het zich verder. Omdat wijzelf nu Quantum energie zijn.

Hoe bijzonder is het dan, dat voor deze opleiding accreditatie verkregen is, en nog wel voor 45 ECT's. Terwijl er zo weinig vastligt, alles zich juist verder gaat ontwikkelen. In, met en door ons. Dat dàt de essentie van deze opleiding is. Die accreditatie zou tot voor kort daardoor onmogelijk zijn geweest. Toch is dat wat de energie nu bewerkstelligt. Het laat zien dat het nu de wereld in wil. Dat de tijd er rijp voor is. Maar vooral dat de energie is er klaar voor is.

Ben jij er klaar voor? Doe dan mee aan dit avontuur en schrijf je in via deze website

Krijn Koetsveld.

De Quantum Opleiding wordt gegeven door de docenten Krijn Koetsveld, Karin Helmers en Netty Nieuwlaat en gefaciliteerd door de Energieschool.

De ontwikkeling van Shekinah

Wil je meer lezen over hoe Shekinah zich heeft ontwikkeld? Klik dan op de onderstaande blauwe balk om meer te lezen over het onderwerp van je keuze:

Het begin van Shekinah

Shekinah manifesteerde zich voor het eerst tijdens de Winterzonnewende van 21 december 2000 als een kolom van licht. Daarbij kwamen twee stromen van aarde- en kosmische energie samen in een harmonische balans. Door de jaren heen ben ik steeds meer gaan beseffen dat deze balans het karakter is van de 'oerenergie', die we 'bronenergie', 'levenskracht' en nog veel meer andere namen geven. Het is intense, levendige kracht die zich uit in persoonlijke inspiratie, die aanzet tot creativiteit en zo leidt tot nieuwe ontwikkelingen.
Sindsdien zijn er voortdurend activiteiten rond Shekinah geweest, tot er rond 21 december 2012 een intense omslag plaatsvond in de energie.

Een chronologisch overzicht van deze stappen die Shekinah door de jaren heen heeft aangereikt vind je op deze bladzijde >>. Daarbij zijn er veel verschillende methoden, activeringen en werkwijzen ontstaan, maar die waren bedoeld voor die periode van ontwikkeling.

Shekinah is nooit een 'zelfstandige methode' geworden, omdat het niet de bedoeling was dat er nog een nieuwe vorm van energiewerk zou ontstaan. Shekinah heeft in stilte en bescheidenheid haar inspirerende werk gedaan. Daar was een goede reden voor…

Wat het woord 'Shekinah' betekent

Het woord 'Shekinah' is niet nieuw, integendeel. Het komt al voor in oeroude, vaak minder bekende religieuze geschriften. In alles wat er van oudsher over Shekinah is gezegd en geschreven, kan je de harmonische balans als een rode draad terugvinden. Shekinah verbindt 'de hemel' met 'de aarde'. Dat kwam in de tijd van de als zeer wijs bekendstaande Koning Salomo tot uiting in de door hem gebouwde tempel, waar in het heiligste deel het goddelijke bij de mensen woonde. Op de bovenkant van de ark, precies op de plek die twee engelen met hun gespreide vleugels omvatten, scheen door het dakvenster regelmatig het licht van de planeet Venus, als symbool van de vereniging van de goddelijke hemel met de aarde en de mensen. Dat Salomo diepgaande kennis had van deze harmonische balans komt ook tot uiting in zijn relatie met de Koningin van Sheba, met wie hij een zogenaamd 'heilig huwelijk' aanging, dat o.m. beschreven staat in het Hooglied. Ook in de esoterische 'sleutels van Salomo' komt deze balans terug; daarin wordt vertelt over een voor de meeste mensen onbekende methode van persoonlijke ontwikkeling, die het 'linker pad' genoemd wordt. Deze weg wordt aangeduid met het 'zwaard', een symbool dat terugkomt bij de engelen op de ark: zij werden 'cherubijnen' genoemd, wat betekent dat ze een vurig zwaard hanteerden om mensen deze weg te wijzen. Een zwaard snijdt altijd aan twee kanten, en verenigt die twee in zich. Zo komt dit symbool overeen met de visie van het 'linker pad', dat altijd beide kanten ziet en daardoor zonder oordelen uitgaat van alles wat er hier en nu is. Elk daarbij opkomend gevoel wordt daarbij geaccepteerd als een poort voor nieuwe inspiratie. Dit is voor de meeste mensen een nieuwe manier van kijken, beleven en ervaren – een nieuw bewustzijn.
De verbinding, de harmonische balans en het licht van Venus, de planeet die altijd met liefde en vrouwelijkheid geassocieerd is, zijn heel 'vrouwelijke' elementen. Shekinah wordt daardoor ervaren als een vrouwelijke kracht, die dan ook soms als een afzonderlijke Godin wordt voorgesteld. Voor een wereld waarin de meeste religies zich een mannelijk wezen als hoogste God voorstellen, staat het idee dat alle levenskracht een vrouwelijke manifestatie is, bijna gelijk aan godslastering. Dat is de reden dat Shekinah haar inspirerende werk in stilte en bescheidenheid heeft ingezet. Shekinah belichaamt immers dat 'linkerpad' en accepteert de wereld, zoals die nu is, helemaal. Dat kan en wordt makkelijker als je weet dat het een deel is van een veel groter proces en als je ontdekt wat de volgende stap is.

Deze tijd vraagt om terugkeer naar oude waarden - in een nieuwe vorm

De inspiratie van Shekinah bewerkstelligt nu vooral 'terugkeer' naar oeroude inzichten en methoden. Maar nu heel bewust en in harmonische balans met de energie.

Deze ontwikkeling hangt samen met de cyclische beleving van tijd, die de natuurvolken ervaarden en er naar leefden. Het werd zichtbaar in de Mayakalender, die 21 december 2012 als een einde en een nieuw begin markeerde. De reden dat de eerste activatie van Shekinah plaatsvond tijdens de Winterzonnewende van 2000, is dat een heel lang durende cirkel van tijd zich begon te sluiten en zo dit nieuwe begin voorbereidde. Nadat dit op 21 december 2012 werd ingezet, was er 5 jaar nodig om de nieuwe energie zich te laten ontvouwen.

Dat betekent geen stilstand, al leek dat uiterlijk de laatste 5 jaar misschien wel zo. Als je opnieuw wil beginnen, moet je eerst schoon schip maken. Daardoor wordt alles wat uit balans is, wat niet harmonisch is, steeds duidelijker zichtbaar, zodat het opgeruimd of hersteld kan worden, zowel op het persoonlijke vlak als op dat van de hele mensheid. Dat zien we de laatste jaren steeds duidelijker gebeuren.

Shekinah inspireerde intussen tot nieuwe ontdekkingen, methoden en inzichten die tegelijk oeroud zijn. Ze werken allemaal vanuit het principe van harmonie en balans. En ze omvatten alle gebieden: gezondheid en heling, emotionele balans en vrede, natuurkundige vernieuwingen en methoden van bouwen, manifesteren en omgaan met energie, vergelijkbaar met de ontdekkingen van Tesla, waardoor vrije energie mogelijk wordt; enzovoort.

De overgang die in op 21 december 2012 werd ingezet, biedt de aarde en de mensheid nu de kans om een grote sprong te maken. Hoe verder de energie zich met, door en in ons ontwikkelt, hoe gerichter de inspiratie van Shekinah kan werken. Inspiratie die uniek en persoonlijk is, maar ten goede komt aan alles en allen. Omdat jij uniek bent, èn deel van het grote geheel.

En dit alles krijgt vorm in de nieuwe Quantum Opleiding.

Shekinah activiteiten toen en nu

Een overzicht van de Shekinah activiteiten vroeger en nu vind je op deze bladzijde. Zo ontstaat ook een beeld van hoe Shekinah zich heeft ontwikkeld.

Krijn Koetsveld

Ik heb de inspiratie van Shekinah aangereikt gekregen. Meer over mijn achtergrond, CV, visie, werkwijze en praktische invulling van mijn activiteiten lees je op deze bladzijde.

Als je me persoonlijk wil spreken kan je me bereiken door te mailen naar: krijnkoetsveld@gmail.com of door te bellen met 074-2509520, op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Achtergronden van Shekinah

In verschillende artikelen kan je meer lezen over hoe Shekinah gaandeweg is ontstaan. Het zijn intussen artikelen die al min of meer gedateerd zijn. Op deze bladzijde kan je ook enkele interviews beluisteren.

Lees verder

Kies een van onderstaande rubrieken voor meer informatie: